Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
     สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างเมื่อกันยายน 2552 ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จึงเปลี่ยนเป็น "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง" อยู่ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
     
     
     
   
   
 
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ...   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
  อ่านต่อ>>
 

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (ภาษาไทย)...   
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  อ่านต่อ>>
 

คู่มือประชาชน...   
การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
  อ่านต่อ>>
 

คู่มือประชาชน...   
การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
  อ่านต่อ>>
 

คู่มือประชาชน...   
การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  อ่านต่อ>>
 

   
   
   
   
  
การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน... 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ... 
การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม... 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม... 
การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์... 5 ธันวาคม 2558
เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... 
บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน... 
พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อ... 
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด... 7 กันยายน 2558
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในทุกระดับ... 
   
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 3
     
     
     
 
คุณคือผู้เข้าชมคนที่
 
 
 
  หน้าแรก   สถานที่ตั้ง   ติดต่อเรา  
   
  © Rayong Immigration Copyright All Reserved 2009-2015