Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
   
     
   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อช่องตรวจผ่านแดนอัตดนมัติ (Automatic Channel)  
     
  ประกาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการช่องตรวจผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ประกาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการช่องตรวจผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
best replica watches --------------------------------------

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อโครงการช่องตรวจผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10.ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
11.ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการโครงการจัดหาช่องตรวจผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic channel) จำนวน 4 เครื่อง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 อนุมัติ ลง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 3.1-3.5 ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับโครงการที่เสนอครั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้
12.ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลให้คำปรึกษา และทำการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาการรับประกัน
13.ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารแสดงการเปรียบเทียบรายการและอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระบุยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมทั้งแสดงข้อความอ้างอิงว่า มาจากส่วนใดของแคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (http://www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(http://www.immigration.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3868 4544 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


พันตำรวจเอก อาชยน ไกรทอง
( อาชยน ไกรทอง )
รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
 
 
 
 
  โพสต์ : 2019-02-28 อ่าน 232 คน
 
     
 
 
 
 
 
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 3
     
     
     
 
คุณคือผู้เข้าชมคนที่
 
 
 
  หน้าแรก   สถานที่ตั้ง   ติดต่อเรา  
   
  © Rayong Immigration Copyright All Reserved 2009-2019